?Beauty point ทุกยอดใช้จ่าย เปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม แลกของสมมนาคุณต่างๆ ?

?1,000 point (เลือก1อย่าง)
– gift voucher มูลค่า 100 บาท ใช้แทนเงินสด
-ทรีตเม้นต์ caw มูลค่า 1,500 บาท

?3,000 point (เลือก1อย่าง)
-เลเซอร์หน้าใส2 มูลค่า 3,000 บาท
-ฉีดผิวขาว มูลค่า 2,500 บาท
-เมโสดีท็อกซ์ 1 ครั้ง มูลค่า 2,500 บาท

?5,000 point (เลือก1อย่าง)
-Botox เกาหลี 50 ยูนิต มูลค่า 5,900 บาท
-LLD ลดไขมัน 10 cc มูลค่า 5,900 บาท
-เมโสดีท็อกซ์ 2 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท

?10,000 point (เลือก1อย่าง)
-Botox เกาหลี 100 ยูนิต มูลค่า 9,900 บาท
-LLD ลดไขมัน 20cc มูลค่า 6,900 บาท
-เลเซอร์หน้าใส 10 ครั้ง มูลค่า 9,900 บาท

?20,000 point (เลือก1อย่าง)
-Botox เกาหลี 150 ยูนิต มูลค่า 15,500 บาท
-ร้อยไหมทอนาโด 80 เส้น มูลค่า 24,000 บาท
-HIFU ทั่วหน้า มูลค่า 25,000 บาท